Algemene verhuurvoorwaarden Vakantie Verhuur Service B.V.

Deze voorwaarden van Vakantie Verhuur Service B.V. maken een onlosmakelijk deel uit van elke huurovereenkomst en dienen door de huurder voor akkoord te worden ondertekend.

Prijzen

Onze prijzen zijn inclusief BTW, omniumverzekering met € 1.000,- (duizend euro) vrijstelling. Dit is tevens de waarborg die bij het ophalen gevraagd wordt.

Dieselverbruik is voor rekening van de huurder. Oplevering met volle dieseltank en terug inleveren met volle dieseltank. Een eventueel verschil wordt in rekening gebracht ten laste van de huurder.

Een week huur loopt van vrijdag tot vrijdag. De camper dient te worden opgehaald tussen 15.00 en 16.00 uur en moet worden ingeleverd tussen 09.00 uur en 10.00 uur. Andere dagen en uren zijn enkel mogelijk na voorafgaand schriftelijk akkoord en bij beschikbaarheid.

Annulering

De huurder dient op een deugdelijke manier schriftelijk te annuleren. De datum van het bericht en ontvangst bij de verhuurder geldt als annuleringdatum.

Bij annulering is de huurder verschuldigd:

 • Tot 3 maanden voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom.
 • Tot 1 maand voor aanvang van de huurperiode: 60% van de huursom.
 • Tot één dag voor aanvang van de huurperiode: 90% van de huursom.
 • Vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom.
 • Het eerder terugbrengen van de gehuurde kampeerauto zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

Verplichtingen verhuurder

De verhuurder is verplicht de kampeerauto als volgt ter beschikking te stellen:

 1.  Tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen;
 2.  Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en instructieboekjes;
 3.  Met instructie vooraf voor het gebruik van de kampeerauto

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen:

 • indien volgens verhuurder tijdens de huurperiode blijkt dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.
 • bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder.
 • bij vestiging van de huurder buiten Nederland of België.
 • bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper.
 • indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 • Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.

De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld indien om wat voor reden de camper voor of tijdens de verhuurperiode uitvalt. Als door een technische oorzaak of anders het voertuig vooraf niet ter beschikking is in de gehuurde periode, stort de verhuurder per direct de betaalde huursom op de rekening van de huurder terug.

Verplichtingen huurder

De huurder is verplicht:

 • De verschuldigde huur- en waarborgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij de kampeerauto niet of voor een kortere periode;
 • De kampeerauto zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en instructieboekje te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen alsook rekening te houden met het maximale gewicht van 3.500 kg. De huurder is volledig zelf verantwoordelijk om deze gewichten na te leven en zal op geen enkele manier bij overtreding hiervan verhaal kunnen halen bij verhuurder;
 • De instructies van de verhuurder op te volgen;
 • De kampeerauto niet aan anderen in gebruik te geven, te verpanden, te belenen of te verhuren.
 • Zorg te dragen dat alleen hijzelf of de genoemde gemachtigde bestuurder(s) de camper bestuurt, een ieder drie jaar in bezit van een geldig Nederlands of Belgisch rijbewijs voor de categorie B en ouder dan 23 jaar is;
 • De kampeerauto tijdig en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode (behoudens normale slijtage) in te leveren bij de verhuurder.

Het is verboden te roken, frituren, wokken, gourmetten of iets dergelijks in de kampeerauto.

Het is verboden stickers aan te brengen op of in de camper. Indien wij deze (of lijmresten) moeten verwijderen  zal er 100 euro per sticker van de waarborgsom worden afgehouden. Bij grote stickers kan een hoger bedrag, eventueel naar evenredigheid in rekening worden gebracht.

Het is verboden jerrycans of andere zaken met reservebrandstof of andere brandbare of ontplofbare stoffen mee te nemen of te vervoeren.

De contractant moet zich legitimeren met zowel een geldig rijbewijs als een geldig paspoort of ander identiteitsbewijs (kopie van beide inleveren). Dit geldt ook voor de overige mogelijke bestuurders. Alle boekingen zijn pas finaal na ontvangst van de aanbetaling binnen de gestelde periodes.

Huurder verklaart de wetten en verplichtingen van elk te bezoeken land na te komen en bij eventuele overtreding hiervan, zelf de hieruit voortkomende boetes voor zijn rekening te nemen. De kosten zullen in geen geval verhaald kunnen worden op Vakantie Verhuur Service B.V.

Huurder verklaart op de hoogte te zijn dat de camper niet is uitgerust met winterbanden en sneeuwkettingen, hij/zij draagt dus de volledige verantwoordelijkheid in elke hoedanigheid dan ook voor het niet naleven van deze verplichtingen in het bezoekende land. Huurder zal Vakantie Verhuur Service B.V. in geen geval aansprakelijk kunnen stellen.

Tekortkoming

In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of de wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane en nog te ontstane kosten en schade.

Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de camper, indien en voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden. Huurder zal, zonder enige reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld te voldoen, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat verhuurder deze kosten en schaden bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente met een minimum van 1% per maand. Ten laste van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig en/of mogelijk mocht achten.

Overschrijding van de huurperiode is nadrukkelijk niet toegestaan. Hiervoor wordt de huurder €100,- (honderd euro) per begonnen uur extra in rekening gebracht. 10 minuten na de afgesproken inlevertijd = 1 uur. Indien de kampeerauto, wegens omstandigheden later beschikbaar is, kan slechts aanspraak worden gemaakt op teruggaaf van de huursom van het aantal verloren dagen.

Overschrijding van de vooraf overeengekomen in de huursom begrepen kilometers zal een afrekening tot gevolg hebben conform de genoemde kilometerprijs.

Kosten

De kosten die direct verband houden met het gebruik van de kampeerauto o.a. brandstof, olie, reparatie banden, leges, boetes, gerechtskosten etc., komen voor rekening van de huurder. De huurder krijgt de kampeerauto met een volle brandstoftank mee en dient deze met een volle tank te retourneren.

De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud mogen door de huurder worden gedaan. Als deze kosten het bedrag van €100,- overschrijden, dient vooraf contact opgenomen te worden en toestemming van de verhuurder gevraagd te worden, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. Terugbetaling van de gemaakte kosten geschiedt op vertoon van een gespecificeerde factuur. Voor alle herstellingen dient een officiële factuur voorgelegd te worden op naam van Vakantie Verhuur Service B.V., Hans Lipperheijstraat 47, 4336 DB Middelburg met vermelding van het omzetbelasting nummer NL859708184B01. Deze facturen dienen bij inlevering van de camper onmiddellijk overhandigd te worden. Alle facturen die daags na inname nog binnengebracht worden komen niet in aanmerking voor terugbetaling. Vervangen onderdelen neemt de huurder zo mogelijk voor de verhuurder mee terug.

Opgelet gewone kasbonnen worden NIET aanvaard en zullen dan ook niet terugbetaald worden.

 Schade

Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagneming of beschadiging van de kampeerauto, inventaris en toehoren, treedt de huurder in overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. Bij niet verwittigen zal hier een boete van €100,- gevorderd worden. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructie van de verhuurder. Telefoonnummer: +31613376971 of +31621288775.

 • De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende sleep – en transportkosten, tenzij deze niet aan hem kunnen worden toegerekend.
 • Het eigen risico bedraagt € 1.000,- per schadegeval aan de buitenkant van de camper en wordt verrekend met de borg (€ 1.000,-). Als de borg niet voldoende is zal de huurder binnen 7 dagen de resterende schade vergoeden. Huurder is verplicht het eigen risico (€ 1.000,-), aan verhuurder te vergoeden per schadegeval. Bij te late inlevering of schade aan het interieur zal de huurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en zal hier volledig de kosten van moeten dragen zonder een maximaal bedrag van eigen risico. Bij verhuring naar ski- of sneeuwbestemmingen wordt de eigen schade en waarborg verdubbeld, gezien het verhoogde risico op schade. De verhuurder heeft tot 14 dagen na de huurperiode om alsnog verborgen gebreken te vorderen.
 • Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de kampeerauto, mechanische storing en of aanrijdingschade. Er kan van de verhuurder nooit enige vorm van vergoeding of terugbetaling geëist worden i.v.m. een technische of mechanische storing aan de camper of randapparatuur. Verhuurder zal huurder naar het dichtsbijzijnde servicepunt verwijzen voor herstelling.
 • Interieurschade wordt niet vergoed door de verzekering en is volledig voor rekening van huurder.
 • Bij inbraak, ongeval en/of eender welke andere schade zal de gebruiker aan ons een proces verbaal (aangifte bij de lokale politie) moeten kunnen tonen. Zonder proces verbaal zal de gebruiker de gehele schade zelf moeten betalen. 

Definitief

De boeking is definitief na ondertekening van het contract en de algemene verhuurvoorwaarden. De vereiste aanbetaling dient conform het contract binnen de gevraagde periode betaald te worden. Bij laattijdige betaling kan Vakantie Verhuur Service B.V. het contract onmiddellijk eenzijdig verbreken en kan huurder op geen enkele manier een schadevergoeding eisen. De huurder zal dan de annuleringsvergoeding conform artikel 1b moeten betalen aan de verhuurder binnen 2 weken. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn/haar persoonsgegevens worden geverifieerd.

 Betalingen

 • 25% van de totale huursom dient direct te worden voldaan bij ondertekening van de huurovereenkomst of binnen 14 dagen na dagtekening op bankrekeningnummer NL29RABO0338367543 t.n.v. Vakantie Verhuur Service B.V. te Middelburg, BIC:RABONL2U.
 • De resterende 75% van de totale huursom dient contant te worden voldaan of te zijn bijgeschreven op bovengenoemd bankrekeningnummer, uiterlijk 6 weken vóór aanvang van de huurperiode. Indien het saldo niet tijdig voor aanvang van de huurperiode wordt voldaan, vervalt de boeking en behoudt de verhuurder het betaalde voorschot.
 • De waarborgsom per huurovereenkomst bedraagt € 1.000,-; te voldoen minimaal één week voor aanvang van de huurperiode per bankoverschrijving.

Terugbetaling van de waarborgsom, eventueel onder aftrek van kosten, vindt plaats binnen 31 werkdagen na het terugbrengen van de camper. Het resterende bedrag wordt dan overgemaakt op de rekening van de huurder.

Algemeen

Afwijkingen van de huurovereenkomst en/of verhuur voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door Vakantie Verhuur Service B.V. en de huurder zijn overeengekomen.

Het huren van een camper kan alleen persoonlijk door de huurder worden overeengekomen.

Het door de huurder ingevulde en ondertekende boekingsformulier wordt geacht één geheel te vormen met het door de huurder ondertekende huurovereenkomst en verhuurvoorwaarden. Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de huurder komen geheel voor rekening van de huurder.

Indien verhuurder niet in staat zal zijn de camper aan huurder ter beschikking te stellen, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, althans als ontbonden te verklaren. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken of schadevergoeding. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van dit artikel zal verhuurder de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van de huurprijs en waarborgsom restitueren.

Huurder heeft per week 1.500 vrije kilometers, daarna betaalt de huurder €0,20 per overschreden kilometer. Bij een huurperiode van een midweek of weekend heeft de huurder 750 vrije kilometers, daarna betaalt de huurder € 0,20 per overschreden kilometer.

Het is verboden om met de camper naar wintersportoorden te rijden. De camper is niet voorzien van winterbanden noch sneeuwkettingen of verwarmde (vuil)watertanks.

Het is ten strengste verboden de camper te gebruiken voor eender welke illegale bezigheid als mensensmokkel, drugshandel of wat dan ook.

Annuleringsverzekering

Wij raden u aan om een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten, dit kan onder meer bij uw eigen verzekeringsmaatschappij.

Schoonmaken

De camper wordt van binnen en van buiten schoon aan de huurder uitgeleverd en de verhuurder dient deze dan ook van binnen en buiten schoon terug te krijgen. Wanneer de binnenkant van de camper door ons schoongemaakt moet worden  (of naar onze mening niet juist is schoongemaakt) zullen hiervoor  extra schoonmaakkosten worden ingehouden. De huurder krijgt een volle dieseltank mee en dient deze ook weer geheel afgetankt in te leveren.

 • ER MAG IN DE KAMPEERAUTO NIET WORDEN GEROOKT, wordt dit vastgesteld zal de volledige borg van € 1.000,- ingehouden worden zonder dat de huurder hier nog enige aanspraak op kan maken.
 • HUISDIEREN ZIJN NIET TOEGESTAAN tenzij schriftelijk overeengekomen. Bij overtreding hiervan wordt  €400,- in  rekening gebracht en verrekend met de waarborgsom.

De camper dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij de camper heeft ontvangen. Indien de huurder niet voldoet aan de door Vakantie Verhuur Service B.V. gestelde eisen gelden de volgende schoonmaakkosten:

 • Binnenzijde niet schoon of onvoldoende gereinigd: € 100,-
 • Toiletruimte binnen niet gereinigd: € 50,-
 • Geen volle brandstoftank: kosten voor aanvullen tot volle tank brandstof + € 50,-
 • Toilettank niet leeg en niet schoon: € 75,-
 • Toiletruimte cassette niet gereinigd: € 50,-
 • Vuilwatertank niet geledigd: € 50,-
 • Koelkast niet gereinigd: € 30,-
 • Rookvrij maken: € 1.000 (i.v.m. waardevermindering)

Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventarislijst niet aanwezig zijn dan worden de vervangingskosten in rekening gebracht.

Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten, terzake vervanging van inventaris, eventuele schades tijdens de huurperiode of kilometeroverschrijding dan zal de verhuurder direct het meerdere boven de borgsom aan de huurder in rekening brengen.

Verwerking persoonsgegevens van huurder

De persoonsgegevens die nodig zijn om te komen tot een overeenkomst tussen huurder en verhuurder worden door Vakantie Verhuur Service B.V. zorgvuldig opgeslagen en alleen gebruikt indien hier noodzaak voor is bijvoorbeeld bij geschillen. Indien huurder geen verdere mailing na de huurperiode van Vakantie Verhuur Service B.V. wenst te ontvangen, dan kan huurder dit kenbaar maken en zal dit door Vakantie Verhuur Service B.V. worden gerespecteerd.

Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt ten allen tijde beheerst door Nederlands recht. Geschillen tussen Vakantie Verhuur Service B.V. en haar klanten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Middelburg/Breda. Wanneer zij het nodig acht kan Vakantie Verhuur Service B.V. haar schuldenaars dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken.

Download de voorwaarden